เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

      เทศบาลเมืองแจระแม ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองแก ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลกปกครอง และศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังใหม่) มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,250 ไร่ ครอบคลุม พื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมีอาณาเขต ดังนี้

      

 

เขตการปกครอง

     เทศบาลเมืองแจระแม มีจำนวนพื้นที่หมู่บ้านในความปกครองทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และตั้งอยู่ในเขตการปกครองของทศบาลเมืองแจระแมเต็มพื้นที่ จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่

 

              1. หมู่ที่  3  บ้านหนองแก

              2. หมู่ที่  4  บ้านหนองจาน

              3. หมู่ที่  5  บ้านทุ่งขุนน้อย

              4. หมู่ที่  6  บ้านคูเดื่อ

              5. หมู่ที่  7  บ้านทัพไทย

              6. หมู่ที่  8  บ้านท่ากกแห่

              7. หมู่ที่  9  บ้านทุ่งหว้า

      มีจำนวน 3 หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองแจระแม และ พื้นที่เทศบาลตำบลอุบล โดยใช้ถนนเป็นเส้นแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง จำนวน 3 แห่ง  

              1.  หมู่ที่  1  บ้านท่าบ่อ

              2.  หมู่ที่  2  บ้านท่าบ่อ

              3.  หมู่ที่  10  บ้านหนองหอย

 

     ข้อมูลประชากร จากรายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2563

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1 ท่าบ่อ 340 307 317 624
2 ท่าบ่อ 1,260 1,260 1,426 2,686
3 หนองแก 586 858 771 1,629
4 หนองจาน 470 627 656 1,283
5 ทุ่งขุนน้อย 367 607 631 1,238
6 คูเดื่อ 389 538 545 1,083
7 ทัพไทย 899 628 982 1,610
8 ท่ากกแห่ 132 202 193 395
9 ทุ่งหว้า 183 236 218 454
10 หนองหอย 273 263 218 454
  รวม 4,897 5,750 5,803 11,553

                                 

                                    ที่มาข้อมูล : รายงานข้อมูลจากทะเบียนบ้าน ปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   

 

   จำนวนประชากร จำนวนตามช่วงอายุ จากรายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2558

 

ช่วงอายุ

ประชากร

(ชาย)

ประชากร

(หญิง)
รวม
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม - -
1 ปีเต็ม -2 ปี 82 79 161 
3 ปีเต็ม - 5 ปี 135 124  259
6 ปีเต็ม -11 ปี 342 265 607 
12 ปีเต็ม -14 ปี 152 162  314
15 ปีเต็ม -17 ปี 180 153  333
18 ปีเต็ม - 25 ปี 407 496 1,003 
26 ปีเต็ม -49 ปี 1,458 1,481  2,939
50 ปีเต็ม -60 ปีเต็ม 543 573 1,116 
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 457 530 987 
  3,856 3,863  7,719

 

                           ที่มาข้อมูล : รายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2558 วันที่ 8 มีนาคม 2558

 

  ศาสนา จากรายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2558

 

ศาสนา

ประชากร

(ชาย)

ประชากร

(หญิง)
รวม
พุทธ 3,462 3,484 6,946
คริสต์ 393 379 772
อิสลาม 1 -  1
ซิกส์ - - -
ฮินดู - - -
อื่นๆ - - -
  3,856 3,863  7,719

 

                           ที่มาข้อมูล : รายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2558 วันที่ 8 มีนาคม 2558

 

  ระดับการศึกษา จากรายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2558

 

ระดับการศึกษา

ประชากร

(ชาย)

ประชากร

(หญิง)
รวม
ไม่เคยศึกษา 155 157 312
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็กฯ 129 92 221
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 136 123 259
จบชั้นประถมศึกษา 1,429 1,533 2,962
มัทธยมศึกษาตอนต้น 668 582 1,250
มัทธยมศึกษาตอนปลาย 721 655 1,376
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 164 140 304
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 421 544 965
สูงกว่าปริญญาตรี 33 37 70
รวม  3,856 3,863  7,719

 

                    ที่มาข้อมูล : รายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2558 วันที่ 8 มีนาคม 2558

 

  ข้อมูลด้านอาชีพ จากรายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2558

 

ระดับการศึกษา

ประชากร

(ชาย)

ประชากร

(หญิง)
รวม
เกษตรกรรม-ทำนา 239 273 512
เกษตรกรรม-ทำไร่ 1 2 3
เกษตรกรรม-ทำสวน 7 6 13
เกษตรกรรม-ประมง 26 2 28
เกษตรกรรม-ปศุสัตว์ 6 1 7
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 375 275 650
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 6 17
พนักงานบริษัท 55 57 112
รับจ้างทั่วไป 1,457 1,089 2,546
ค้าขาย 208 418 626
ธุรกิจส่วนตัว 307 489  796
อาชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 45 71  116
กำลังศึกษา 870 838  1,708
ไม่มีอาชีพ 249 336 585
รวม  3,856 3,863  7,719

 

                    ที่มาข้อมูล : รายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2558 วันที่ 8 มีนาคม 2558

 

ข้อมูลด้านสังคม

ด้านการศึกษาสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ดังนี้

 

 . ระดับอุดมศึกษาจำนวน 1 แห่ง

2. ระดับประถมศึกษา(โรงเรียนสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1)  ดังนี้

3. ระดับประถมศึกษา(โรงเรียนวัดจัดตั้ง) จำนวน 2 แห่ง

4. ระดับก่อนประถมศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดเทศบาลเมืองแจระแม) จำนวน 4 แห่ง

5. ระดับก่อนประถมศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กรมศาสนา) จำนวน 2 แห่ง

ด้านการศาสนา สถาบันหรือองค์กรทางศาสนา ดังนี้

 

1. วัดไทย จำนวน 10 แห่ง

2. โบสถ์คริสต์ มีจำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข

     มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 

 

     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10

 

     2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทยหมู่ที่ 7 บ้านทัพไทย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

     1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

     2. จุดตรวจ อปพร.และตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     3. จุดตรวจ อปพร. จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม